بایگانی روزانه: 2023-03-23

قابل توجه زائرین محترم کاروان:

نکته قابل توجه:برای پیشگیری ازازدحام ومعطلی بی مورد، زائرین عزیزبنحوی برنامه ریزی نمایند که درهرساعت ۱۲ نفرمراجعه نمایند بطوریکه ۱۲ نفراول هرگروه بین ساعت ۸الی۹صبح ،۱۲نفربعدساعت۹الی۱۰ ،و۱۲نفرسوم۱۰الی۱۱ واخرین نفرات ساعت۱۱الی۱۲ درمرکزمذکور حاضرباشند.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: