درباره کاروان
مشهدمقدس: شرکت خدمات زیارتی عاشقان وصال نور IMG_4674 کاروان حج تمتع19014 مدیرکاروان:حسین حسین پور مدرک :دکتری
پست الکترونیک : drhoseinpoor@yahoo.com سامانه ارسال پیامک : 30007073019014
آمار سایت
قابل توجه زائرین محترم حج:
به اطلاع زائرین محترم حج تمتع می رساند: نوبت چرخشی این کاروان ، برای اعزام زائرین حج تمتع ، در سالهای زوج ( هجری شمسی) می باشد که با نظر سازمان محترم حج وزیارت تایید واعلام می گردد.
آرشیو

ثبت نام کاروانهای حج تمتع ۹۸ به زودی انجام خواهد شد

با توجه به اینکه ثبت نام کاروانهای حج تمتع ۹۸ به زودی انجام خواهد شد لذا قسمتی ازاطلاعیه سازمان درخصوص ثبت نام از متقاضیان بشرح ذیل آورده شده است:

قبوض ودیعه گذاری علی الحساب و افراد دارای اولویت تشرف در حج تمتع سال ۱۳۹۸بشرح ذیل می باشد :
با عنایت به اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان واجدین شرایط و زمانبندی تنظیمی، مشمولین به شرح ذیل میباشند:
۱- اسناد ثبت نامی سال های – ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ )با مبالغ ۰۰۰ / ۱۸۰ و ۰۰۰ / ۲۰۰ و ۰۰۰ / ۲۵۰ و ۰۰۰ / ۲۷۰ ریالی  (دارندگان اینگونه اسناد قبلاً میبایست با مراجعه به حج و زیارت استان و شعبه بانک ملی مربوط برای تبدیل سند خود به قبض ودیعه گذاری یک میلیون تومانی)با بهره مندی از مزایا و تسهیلات مقرر اقدام لازم را معمول نمایند.
۲- اسناد هشت میلیون ریالی مربوط به سال – ۱۳۷۷ منتهی به ۳۱ / ۱ / ۱۳۷۸ .
دارندگان اینگونه اسناد میبایست قبلاً با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و استفاده از تسهیلات و مزایای مربوطه ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال(، نسبت به تبدیل قبض خود به قبض ده میلیون ریالی اقدام نمایند.

اسناد هشت میلیون ریالی از – ۱ / ۲ / ۱۳۷۸ تا ۳۱ / ۱۲ / ۱۳۷۸ .
دارندگان اینگونه اسناد میبایست قبلاً با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و با احتساب سود متعلقه، نسبت به تبدیل سند خود به ودیعه گذاری حج تمتع (ده میلیون ریالی) اقدام نمایند.
۴ اسناد ده میلیون ریالی از – ۱ / ۱ / ۱۳۷۹ لغایت ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۵(بدیهی است سایر اولویتها بصورت پیشبینی ذخیره جا نیز وفق جدول زمانبندی صرفاً جهت تکمیل ظرفیتهای خالی فراخوان خواهند شد)

 ۵ افرادیکه براساس سهمیه های مصوب در سال – ۱۳۹۸ امکان تشرف داشته و برگه تشرف معتبر را از سوی دفتر حج و زیارت استان و یا دستگاه مربوطه دریافت نموده اند. درج اطلاعات اینگونه افراد از طریق ورود شماره شناسه یا شماره ثبت نام مندرج در برگه تشرف خواهد بود. ضمناً چنانچه در برگه تشرف به شماره قبض ودیعه گذاری اشاره شده باشد؛ متقاضی ملزم به ارائه آن خواهد بود.
تذکر مهم: همانند سنوات گذشته و با عنایت به مندرجات برگه تشرف، کلیه مشمولین دریافت کننده سهمیه میبایست در همان سال مشرف شده و انتقال سهمیه به هر صورت برای سال بعد مجوزی ندارد؛ از این رو سهمیه های سنوات قبل برای سال جاری معتبر نبوده و جزء بستانکاران دارای اولویت تشرف محسوب نمیگردند. ضمناً در صورتیکه اطلاعات این افراد به طور سیستمی رویت و تأیید نگردد، میبایست ایشان را به دفتر حج و زیارت استان یا مبادی مربوطه راهنمایی نمود.
اسناد مفقودی:
متقاضیانی که اصل سندشان مفقود شده با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی نسبت به ارائه درخواست صدور برگه المثنی اقدام خواهند نمود و بانک نیز وفق ضوابط بانکی به درخواست ایشان تا حصول پاسخ و نتیجه لازم رسیدگی خواهد نمود.
افراد بستانکار
آندسته از افرادیکه با داشتن سابقه ودیعه گذاری بانکی در گدشته در کاروان ثبت نام و مشرف نگردیده اند (بستانکار) به دفتر حج و زیارت استان راهنمائی تا وفق دستورالعملهای سازمان و ضوابط بانکی اقدام لازم برای ایشان معمول گردد.
بدیهی است برای اینگونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعه گذاری ده میلیون ریالی میبایست از سوی بانک ظهرنویسی آن با ذکر سابقه و شماره قبض واریزی قبلی اقدام و سپس ممهور به مهر بانک نیز گردد.
یادآوری مینماید این عملیات باید به نحوی صورت پذیرد که با وارد نمودن شماره قبض جدید و کد شعبه، به طورسیستمی اطلاعات و سابقه قبلی قبض با سند جدید مرتبط گردد؛ در غیر این صورت میبایست برای رفع مشکل عدم تطبیق قبض جدید با سابقه گذشته، به شعب منتخب بانک مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام نمود.
اسناد انتقالی:
با عنایت به اینکه کلیه نقل و انتقال های قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دارای اولویت تشرف میبایست حتماً درسامانه نقل و انتقال پس از طی مراحل مربوطه ثبت گردیده باشد، از اینرو امکان تغییر نام و درج اطلاعات فردانتقال گیرنده در سامانه ثبت نام توسط مدیر کاروان مطلقاً وجود ندارد(حتی انتقال از بستگان درجه اول مانند:پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر). دارندگان اینگونه اسناد میبایست به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه تا نسبت به رسیدگی درخواست اقدام که درصورت تطبیق با ضوابط و بخشنامه های مربوطه مراتب درسامانه درج و متعاملین جهت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و بانک (به منظور تغییرقبض دستورالعمل ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۳۹۸ودیعه گذاری)راهنمایی خواهند شد.
 چگونگی عملیات ثبت نام متقاضیان دارای اولویت تشرف در کاروانهای حج تمتع سال – ۱۳۹۸
در حج تمتع سال ۱۳۹۸ نامنویسی از متقاضیان بنا بر اطلاعیه های سازمان و از طریق سامانه ذیل خواهد بود وکلیه دارندگان قبوض دارای اولویت و نیز دارندگان برگه های تشرف و دعوتنامه سهمیه میبایست راساً با مراجعه به سامانه زیر با ورود اطلاعات خواسته شده نسبت به رزرو و ثبت نام اولیه اقدام و سپس در فرصت و زمان مربوطه برای انجام سایر امور و تکمیل فرآیند ثبت نام به کاروان مربوطه مراجعه نمایند.
تاکید میگردد هنگام مراجعه متقاضیان برای تکمیل فرآیند ثبت نام، مدیرکاروان میبایست نسبت به دریافت اصل قبض ودیعه گذاری متقاضی اقدام و در قسمت مربوطه در سامانه نیز تیک دریافت قبض را فعال نمایند.
ضمناً قبوض زائرین پس از جمع آوری توسط کاروان میبایست در زمان مقرر که مدیریت حج و زیارت استان تعیین مینماید به دفتر حج و زیارت استان بصورت یکجا تحویل گردد.
آدرس www. reserve.haj.ir

روش ثبت نام:
براساس تمهیدات و برنامه ریزی صورت گرفته درجهت رفاه حال متقاضیان ثبت نام، در سالجاری نود درصد ظرفیت کاروانهای حج تمتع در سطح کشور از طریق اینترنتی و غیرحضوری تکمیل خواهد شد و مراجعه به کاروان صرفاً برای ارائه مدارک و تکمیل فرآیند ثبت نام خواهد بود؛ اما داوطلبان ثبت نام میتوانند درصورتیکه فاقد امکانات یا  مهارت  کافی در  نامنویسی اینترنتی باشند به کاروان و  یا سایر دفاتر زیارتی مجاز سطح استان مراجعه کرده و میبایست از این بابت نهایت همکاری با متقاضیان معمول گردد.

مراجعه متقاضی به کاروان جهت قطعی کردن ثبت نام:
پس از ثبت نام اولیه متقاضی در کاروان، وی میبایست با مراجعه مستقیم به مدیر کاروان و تسلیم مدارک مربوطه، ادامه روند ثبت نام خود را طی نماید و مدیر کاروان نیز با دریافت و تطبیق مدارک وی، اطلاعات وثبت نام ایشان(از قبیل سن، مذهب، نشانی و تلفن محل سکونت و …) را در سامانه بطور سیستمی تأیید و با چاپ برگه های مربوطه وی را جهت واریز بخش اول هزینه مابهالتفاوت سفر(مبلغ ۲۰ میلیون تومان با احتساب اصل مبلغ ودیعه گذاری و سود متعلقه)و سپس انجام معاینات تکمیلی پزشکی راهنمایی مینماید. ذکر این نکته نیزضروریست که نامنویسی زائرین شیعه و سنی در کاروانهایی با مذهب متفاوت مجوزی نداشته و چون ثبت نام اولیه براساس اطلاعات خود متقاضی است لذا میبایست از این جهت دقت لازم از سوی کاروان معمول گردد پس از مراجعه زائرین به پزشک و درصورت تأیید استطاعت پزشکی آنان، زائرین قادر به پرداخت بخش دوم مابه التفاوت هزینه سفر که این امر نیز کاملاً بصورت سیستمی و اینترنتی انجام میشود، خواهند بود. ضمن مجددا یادآوری میشود که مدیرکاروان میبایست اصل قبض ودیعه گذاری را از زائر دریافت و در سامانه تیک دریافت قبض را فعال نموده و باهماهنگی قبلی با مدیر حج و زیارت استان نسبت به تحویل قبوض اقدام نمایند.
به مدیران کاروان اکیداً توصیه میشود که به افراد اعلام نمایند نسبت به واریز وجوه سفر در مدت زمان تعیین شده اقدام نمایند که در غیر اینصورت منصرف از تشرف محسوب گردیده و نسبت به جایگزینی آنان اقدام خواهد شد .

یک نظر بگذارید

پیشخوان روزنامه ها
تقویم
ژانویه 2020
ش ی د س چ پ ج
« دسامبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31